Identiteit

Onze levensbeschouwelijke identiteit

De Juliana van Stolbergschool is een protestants-christelijke school. Als christelijke school willen we ons geloof voorleven aan de kinderen en de ouders die aan de school verbonden zijn. Dit betekent dat het evangelie uit de Bijbel in de school een belangrijke plaats inneemt als richtlijn voor ons doen en laten en voor de leefregels. Ons uitgangspunt is de liefde tot God, de medemens en de natuur en we willen de kinderen respect  bijbrengen voor deze drie.

Wij doen dit samen met de ouders van wie wij verwachten dat zij de identiteit van de school respecteren.

Onze school staat open voor alle kinderen van wie de ouders instemmen met de regels van de school. Dat betekent ondere andere dat alle kinderen meedoen met de godsdienstlessen en vieringen, eerbiedig zijn tijdens het bidden, maar ook dat alle kinderen meegaan op schoolreis of het kamp in groep 8. Een ander punt dat hieruit voortvloeit is dat er geen hoofddoeken/  hoofddeksels op school gedragen worden door leerlingen. Voor meer informatie verwijzen we naar “Gedragscode CPOV”.

Bovenstaande betekent ook dat de leraren, die aan onze school werken, dat doen vanuit hun christelijke levensovertuiging. Dat komt niet alleen naar voren in de godsdienstlessen, maar ook in de omgang met kinderen en ouders én in de wijze waarop wij ons werk doen.

 

Omgaan met elkaar

De Juliana van Stolbergschool is een school waar getracht wordt zó onderwijs te geven, dat recht gedaan wordt aan de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Met onder andere onze zorgstructuur, die zich steeds verder ontwikkelt en het volgen van studies en cursussen hopen we bovenstaande zo goed mogelijk te realiseren. We richten ons ook sterk op de sociaal – emotionele ontwikkeling van de leerlingen

Bij dit alles stellen wij een vriendelijk klimaat met orde, rust en regelmaat op prijs.

Kinderen gaan naar school om te leren. De sfeer waarin dat gebeurt, is voor kinderen heel belangrijk en een voorwaarde om zich veilig en geborgen te weten.

Daarom hechten we veel waarde aan een goede verstandhouding tussen leerkracht en leerling en tussen de leerlingen onderling.

Ons motto hierbij is:

“Niet iedereen hoeft je vriend te zijn, maar je kunt wel voor iedereen vriendelijk zijn”.

Mede op basis hiervan zijn we alert op discriminatie en pesten.

Wij vinden de manier waarop volwassenen (leerkrachten en ouders) en kinderen met elkaar omgaan heel belangrijk. Wij gaan respectvol met elkaar om. Binnen die houding kan ieder tot zijn recht komen. Regels die gesteld worden, zijn altijd ten dienste van de kinderen.

Vertaal naar engels

 

Reacties zijn gesloten.